• لطائف حروف مقطعه

  لطائف حروف مقطعه

  حروف مقطعه در قرآن برای تحدی و اعجاز است و اشاره به مصدر قرآن کریم دارد که همانا این کلام الله است.

  اما لطائفی که در این حروف نورانی وجود دارد، عبارتند:

  1- تعداد حروف مقطعه در قرآن کریم بدون تکرار، 14 حرف می باشد، و این مقدار برابر است با نصف حروف هجاء عربی که 28 حرف می باشد، و بدون شک در این عدد حکمتهای نهفته است، همان طور که ابوبکر رضی الله عنه گفت: در همۀ کتاب سر وجود دارد، و سر قرآن حروف مقطعه است.

  2- تعداد سوره های که با حروف مقطعه شروع شدند، 29 سوره می باشد، اما سوره های که به شکل متوالی و مرتب دارای حروف مقطعه می باشند، عبارتند:

  أ ـ سوره های که با  «ألم » شروع شدند، می توان این سوره ها را به دو مجموعه تقسیم نمود:

  نخست : دو سوره بقره و آل عمران.

  دوم: چهار سوره های متوالی: العنكبوت ، الروم ، لقمان ، السجدة.

  ب- سوره های که با «ألر» شروع شده شش سوره می باشند، که همۀ آنها پشت سرهم قرار آمده اند، این سوره ها عبارتند از: يونس ، هود ، يوسف ، الرعد ، إبراهيم، الحجر.

  ج- مجموعه سوره های که با «طس» و «طسم» شروع شدند سه سوره متوالی هستند که عبارتند: الشعراء ، النمل ، القصص.

  د- و همچنین مجموعه سوره های که با «حم» شروع شده است هفت سورۀ متوالی و پشت سر هم در مصحف می باشند، که این سوره ها عبارتند از:  غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف.

  اما کل سوره های که در مصحف با حروف مقطعه شروع شده است، بدین ترتیب می باشد:

  1-  البقرة "الم" الآية 1

  2-  آل عمران "الم" الآية 1

  3-  الأعراف "المص" الآية 1

  4- يونس "الر" الآية 1

  5-  هود "الر" الآية 1

  6- يوسف "الر" الآية 1

  7- الرعد "المر" الآية 1

  8- إبراهيم "الر" الآية 1

  9- الحجر " الر" الآية 1

  10-  مريم "كهيعص" الآية 1

  11- طه "طه" الآية 1

  12- الشعراء "طسم" الآية 1

  13- النمل "طس" الآية 1

  14- القصص "طسم" الآية 1

  15- العنكبوت "ألم" الآية 1

  16- الروم "الم" الآية 1

  17- لقمان "الم" الآية 1

  18- السجدة "الم"1 الآية

  19- يس "يس" الآية 1

  20- ص "ص" الآية 1

  21- غافر "حم" الآية 1

  22- فصلت "حم" الآية 1

  23- الشورى "حم" الآية 1

  24- الزخرف "حم" الآية 1

  25- الدخان "حم" الآية 1

  26- الجاثية "حم" الآية 1

  27- الأحقاف "حم" الآية 1

  28- ق "ق" الآية 1

  29-القلم "ن" الآية 1


  IslamQT.Com

  اسلام – قرأن و تفسیر

  ===========

   

   


  بازگشت به ابتدا

  بازگشت به نتايج قبل

   

  چاپ مقاله

   
  » بازدید امروز: 71
  » بازدید دیروز: 957
  » افراد آنلاین: 2
  » بازدید کل: 7577