تاریخ چاپ :

2021 Oct 21

IslamQT.Com 

لینک مشاهده :  

عـنوان    :       

لطائف حروف مقطعه

لطائف حروف مقطعه

حروف مقطعه در قرآن برای تحدی و اعجاز است و اشاره به مصدر قرآن کریم دارد که همانا این کلام الله است.

اما لطائفی که در این حروف نورانی وجود دارد، عبارتند:

1- تعداد حروف مقطعه در قرآن کریم بدون تکرار، 14 حرف می باشد، و این مقدار برابر است با نصف حروف هجاء عربی که 28 حرف می باشد، و بدون شک در این عدد حکمتهای نهفته است، همان طور که ابوبکر رضی الله عنه گفت: در همۀ کتاب سر وجود دارد، و سر قرآن حروف مقطعه است.

2- تعداد سوره های که با حروف مقطعه شروع شدند، 29 سوره می باشد، اما سوره های که به شکل متوالی و مرتب دارای حروف مقطعه می باشند، عبارتند:

أ ـ سوره های که با  «ألم » شروع شدند، می توان این سوره ها را به دو مجموعه تقسیم نمود:

نخست : دو سوره بقره و آل عمران.

دوم: چهار سوره های متوالی: العنكبوت ، الروم ، لقمان ، السجدة.

ب- سوره های که با «ألر» شروع شده شش سوره می باشند، که همۀ آنها پشت سرهم قرار آمده اند، این سوره ها عبارتند از: يونس ، هود ، يوسف ، الرعد ، إبراهيم، الحجر.

ج- مجموعه سوره های که با «طس» و «طسم» شروع شدند سه سوره متوالی هستند که عبارتند: الشعراء ، النمل ، القصص.

د- و همچنین مجموعه سوره های که با «حم» شروع شده است هفت سورۀ متوالی و پشت سر هم در مصحف می باشند، که این سوره ها عبارتند از:  غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف.

اما کل سوره های که در مصحف با حروف مقطعه شروع شده است، بدین ترتیب می باشد:

1-  البقرة "الم" الآية 1

2-  آل عمران "الم" الآية 1

3-  الأعراف "المص" الآية 1

4- يونس "الر" الآية 1

5-  هود "الر" الآية 1

6- يوسف "الر" الآية 1

7- الرعد "المر" الآية 1

8- إبراهيم "الر" الآية 1

9- الحجر " الر" الآية 1

10-  مريم "كهيعص" الآية 1

11- طه "طه" الآية 1

12- الشعراء "طسم" الآية 1

13- النمل "طس" الآية 1

14- القصص "طسم" الآية 1

15- العنكبوت "ألم" الآية 1

16- الروم "الم" الآية 1

17- لقمان "الم" الآية 1

18- السجدة "الم"1 الآية

19- يس "يس" الآية 1

20- ص "ص" الآية 1

21- غافر "حم" الآية 1

22- فصلت "حم" الآية 1

23- الشورى "حم" الآية 1

24- الزخرف "حم" الآية 1

25- الدخان "حم" الآية 1

26- الجاثية "حم" الآية 1

27- الأحقاف "حم" الآية 1

28- ق "ق" الآية 1

29-القلم "ن" الآية 1


IslamQT.Com

اسلام – قرأن و تفسیر

===========