• برخی از احادیث ضعیفی که در باره فضیلت های سوره های قرآنی بین مردم رواج یافته اند

  برخی از احادیث ضعیفی که در باره فضیلت های سوره های قرآنی بین مردم رواج یافته اند

   

  1ـ سوره فاتحه:

   (فاتحة الكتاب تجزي ما لا يجزي شيء من القرآن ولو أن فاتحة الكتاب جعلت في كفة الميزان و جعل القرآن في الكفة الأخرى لفضلت فاتحه القرآن سبع مرات). این حدیث بسیار ضعیف است و شیخ آلبانی آن را ضمن احادیث ضعیف کتاب "جامع الصغیر" قرار داده است. ترجمه: " سوره فاتحه چنان کافی است که هیچ سوره ی دیگری مانند آن کفایت نمی کند، و اگر این سوره را در یک کفه ترازو قرار دهید و باقی قرآن را در کفه دیگر، می بینید سوره فاتحه هفت برابر باقی قرآن بهتر است".

  (فاتحة الكتاب تعدل بثلي القرآن). این حدیث ضعیف است و شیخ آلبانی آن را ضمن احادیث ضعیف کتاب "جامع الصغیر" قرار داده است. ترجمه: "سوره فاتحه دو سوم قرآن است".

  (فاتحة الكتاب وآية الكرسي لا يقرؤها عبد في دار فيصيبهم ذلك اليوم عين انس أو جن). این حدیث ضعیف است و شیخ آلبانی آن را ضمن احادیث ضعیف کتاب "جامع الصغیر" قرار داده است. ترجمه: " بنده ای که سوره فاتحه و آیة الکرسی را نخواند، پس در آن روز چشم جن یا انسان به او اصابت می کند".

  (إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت بفاتحة الكتاب و (قل هو الله أحد) فقد أمنت كل شيء إلا الموت). این حدیث ضعیف است و شیخ آلبانی آن را ضمن احادیث ضعیف کتاب "جامع الصغیر" قرار داده است. ترجمه: "اگر هنگام خواب سوره فاتحه و (قل هو الله أحد) را خواندی پس از هر چیزی در امان خواهی بود مگر مرگ".

  2ـ سوره بقره:

  (من قرأ سورة البقرة توج بتاج في الجنة). این حدیث موضوع است و شیخ آلبانی آن را ضمن احادیث ضعیف کتاب "جامع الصغیر" قرار داده است. ترجمه: "کسی که سوره بقره را می خواند تاجی از تاج های بهشتی بر سر او گذاشته می شود".

  (لكل شيء سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة أي القرآن، آية الكرسي). این حدیث ضعیف است و شیخ آلبانی آن را ضمن احادیث ضعیف کتاب "جامع الصغیر" قرار داده است. ترجمه: " در هر چیزی بخش مهمی وجود دارد و همانا سوره بقره مهم ترین قسمت قرآن است و در آن آیه ای وجود دارد که آن سرور قرآن است یعنی آیة الکرسی".

  3ـ سوره آل عمران:

  من قرأ السورة التي يذكر فيها (آل عمران) يوم الجمعة، صلى الله عليه وملائكته حتى تجب الشمس). این حدیث موضوع است و شیخ آلبانی آن را ضمن احادیث ضعیف کتاب "جامع الصغیر" قرار داده است. ترجمه: "اگرکسی در روز جمعه سوره ای را که در آن آل عمران ذکر شده است را بخواند، الله و فرشتگان تا غروب شمس بر او درود می فرستند".

  4ـ سوره هود:

   (اقرؤوا سورة هود يوم الجمعة). این حدیث ضعیف است و شیخ آلبانی آن را ضمن احادیث ضعیف کتاب "جامع الصغیر" قرار داده است. ترجمه: "سوره هود را در روز جمعه بخوانید".

  5ـ سوره کهف:

  (ألا أخبركم بسورة ملء عظمتها ما بين السماء والأرض، لكاتبها من الأجر مثل ذلك، ومن قرأها يوم الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، ومن قرأ الخمس الأواخر منها عند نومه بعثه الله اي الليل شاء، سورة أصحاب الكهف). این حدیث بسیار ضعیف است و شیخ آلبانی آن را ضمن احادیث ضعیف کتاب "جامع الصغیر" قرار داده است. ترجمه: "آیا نمی خواهید شما را به سوره ای خبر دهم که بزرگی آن به اندازه بین آسمان و زمین است؟ که نویسنده آن هم به مانند بزرگی آن اجر دارد، و کسی که آن را در روز جمعه تلاوت می کند گناهان بین دو جمعه ی او و سه روز بعد آن بخشیده می شود، و کسی که پنج آیه پایانی آن را هنگام خواب بخواند و از الله در خواست  بیدار شدن از خواب را کند الله او را از خواب بیدار خواهد کرد، همانا آن سوره کهف است".

  6ـ سوره یس:

  (من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف عنهم يومئذ، وكان له بعدد من فيها حسنات). این حدیث موضوع است و شیخ آلبانی آن را ضمن احادیث ضعیف کتاب "جامع الصغیر" قرار داده است. ترجمه: "اگر بر کسی که فوت کرده است سوره یس خوانده شود عذاب آن ها کم تر می شود و به تعداد آن ها اجر و حسنات داده می شود".

  (إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يس، ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات). این حدیث موضوع است و شیخ آلبانی آن را ضمن احادیث ضعیف کتاب "جامع الصغیر" قرار داده است. ترجمه: "همانا برای هر چیزی قلبی وجود دارد و قلب قرآن سوره یاسین است، و کسی که آن را تلاوت می کند الله برای او اجر و پاداش ده بار تلاوت کل قرآن را می نویسد".

  نکته: تمام روایاتی که درباره فضیلت سوره یس آمده ضعیف یا موضوع است، چنانکه شیخ آلبانی رحمه الله در کتبش آن ها را مورد بررسی قرار داده است.

  7ـ سوره دخان:

  (من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك). این حدیث موضوع است و شیخ آلبانی آن را ضمن احادیث ضعیف کتاب "جامع الصغیر" قرار داده است.ترجمه: "کسی که سوره دخان را درشب بخواند و صبح بیدار شود هفتاد هزار فرشته برای او طلب استغفار می کنند".

   (من قرأ «حم» الدخان في ليلة الجمعة غفر له). این حدیث بسیار ضعیف است و شیخ آلبانی آن را ضمن احادیث ضعیف کتاب "جامع الصغیر" قرار داده است. ترجمه: "کسی که سوره دخان را در شب جمعه بخواند گناهان او بخشیده می شود".

  (من قرأ «حم» الدخان في ليلة جمعة او يوم جمعة، بني له بيتا في الجنة). این حدیث بسیار ضعیف است و شیخ آلبانی آن را ضمن احادیث ضعیف کتاب "جامع الصغیر" قرار داده است. ترجمه: "کسی که سوره دخان را در شب جمعه و یا در روز جمعه بخواند، خانه ای در بهشت برای او بنا می شود".

  8ـ سوره غافر:

  (من قرأ «حم» المؤمن إلى «إليه المصير» وآية الكرسي حين يصبح، حفظ بها حتى يمسي، ومن قرأها حين يمسي حفظ بها حتى يصبح). این حدیث ضعیف است و شیخ آلبانی آن را ضمن احادیث ضعیف کتاب "جامع الصغیر" قرار داده است. ترجمه: "کسی که سوره (حم) را تا (إليه المصير)  به همراه آیة الکرسی در صبح بخواند، الله او را تا شب از هرچیزی حفظ می کند، و اگر در شب بخواند الله او را تا صبح از هر چیزی حفظ می کند".

  9ـ سوره حشر:

  من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين الف ملك يصلون عليه حتى يمسي وان مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة). این حدیث ضعیف است و شیخ آلبانی آن را ضمن احادیث ضعیف کتاب "جامع الصغیر" قرار داده است. ترجمه: "کسی که در صبح بعد از بیدار شدن از خواب سه بار بگوید: (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم) و سه آیه پایانی حشر را بخواند الله تعالی هفتاد هزار فرشته را موظف می کند برای او تا شب دعا کنند، و اگر در همان روز فوت کند شهید محسوب می شود، و کسی که آن را در شب می خواند باز هم همین مقام و منزلت را دارد".

  (من قرأ خواتيم الحشر من ليل او نهار فقبض في ذلك اليوم او الليلة فقد اوجب الجنة). این حدیث ضعیف است و شیخ آلبانی آن را ضمن احادیث ضعیف کتاب "جامع الصغیر" قرار داده است. ترجمه: "کسی که آیات پایانی سوره حشر را در شب یا در روز تلاوت کند، سپس در آن روز فوت کند، داخل شدن وی به بهشت واجب می گردد".

  10ـ سوره رحمان:

  (لكل شيء عروس وعروس القرآن الرحمن). این حدیث ضعیف است و شیخ آلبانی آن را ضمن احادیث ضعیف کتاب "جامع الصغیر" قرار داده است. ترجمه: "برای هر چیزی عروسی وجود دارد و عروس قرآن سوره رحمان است".

  11ـ سوره واقعه:

  (من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا). این حدیث ضعیف است و شیخ آلبانی آن را ضمن احادیث ضعیف کتاب "جامع الصغیر" قرار داده است. ترجمه: "کسی که سوره واقعه را در شب بخواند، هیچ گاه فقیر نمی شود".

  12ـ سوره زلزله:

   ("اذا زلزلت" تعدل نصف القرآن). این حدیث ضعیف است و شیخ آلبانی آن را ضمن احادیث ضعیف کتاب "جامع الصغیر" قرار داده است. ترجمه: " (اذا زلزلت) برابر با نصف قرآن است".

  13ـ سوره شرح و فیل:

  (من قرأ في الفجر «الم نشرح» و «الم تر كيف» لم يرمد). این حدیث اصلی ندارد و شیخ آلبانی آن را ضمن احادیث ضعیف کتاب "سلسلة الضعیفة" قرار داده است. ترجمه: "کسی که در صبح «الم نشرح» و «الم تر كيف» را بخواند آتش جهنم را نمی بیند".

  14ـ سوره قدر:

    (قراءة سورة «انا أنزلناه» عقب الوضوء). این حدیث اصلی ندارد و شیخ آلبانی آن را ضمن احادیث ضعیف کتاب "سلسلة الضعیفة" قرار داده است. ترجمه: " سوره قدر را بعد از وضو بخوانید".

  15ـ سوره اخلاص و معوذات:

  (من قرأ «قل هو الله احد» في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره وأمن من ضغطة القبر و حملته الملائكة يوم القيامة بأكفها حتى تجيزه من الصراط الى الجنة). این حدیث اصلی ندارد و شیخ آلبانی آن را ضمن احادیث ضعیف کتاب "سلسلة الضعیفة" قرار داده است. ترجمه: "کسی که «قل هو الله احد» را در حالت بیماری که از آن می میرد بخواند از عذاب قبر به دور می ماند، و از فشار قبر نیز در امان، و فرشتگان او را در روز قیامت از پل صراط به سمت بهشت حمل می کنند". 

  (من قرأ «قل هو الله احد» خمسين مرة غفر الله له ذنوب خمسين سنة). این حدیث ضعیف است و شیخ آلبانی آن را ضمن احادیث ضعیف کتاب "جامع الصغیر" قرار داده است. ترجمه: "کسی که «قل هو الله احد» را پنجاه مرتبه بخواند گناهان پنجاه سال وی بخشیده می شود".

  (من قرأ «قل هو الله احد» ثلاث مرات، فكأنما قرأ القرآن اجمع). این حدیث موضوع است و شیخ آلبانی آن را ضمن احادیث ضعیف کتاب "جامع الصغیر" قرار داده است. ترجمه: "کسی که «قل هو الله احد» را سه بار بخواند به مانند این است که کل قرآن را سه بار خوانده است".

  (من قرأ اذا سلم الإمام يوم الجمعة قبل ان يثني رجليه: فاتحة الكتاب و «قل هو الله احد» و «قل اعوذ برب الفلق» و «قل اعوذ برب الناس» سبعا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر). این حدیث موضوع است و شیخ آلبانی آن را ضمن احادیث ضعیف کتاب "جامع الصغیر" قرار داده است. ترجمه: " کسی که  سوره فاتحه و «قل هو الله احد» و «قل اعوذ برب الفلق» و «قل اعوذ برب الناس» را هفت بار بعد از سلام نماز جمعه و قبل از اینکه امام از مکانش بلند شود بخواند گناهان گذشته و آینده اش بخشیده می شود".

   


  بازگشت به ابتدا

  بازگشت به نتايج قبل

   

  چاپ مقاله

   
  » بازدید امروز: 499
  » بازدید دیروز: 1095
  » افراد آنلاین: 2
  » بازدید کل: 147799