• مقاصد نوراني براي سورۀ نساء (1)

  مقاصد نوراني براي سورۀ نساء (1)

  سورۀ نساء، سوره ای است مدنی، که بعد ازسورۀ ممتحنه نازل شده است، تعداد آیاتش (176) آیه، و چهارمین سوره در ترتیب مصحف شریف، و بعد از سورۀ آل عمران است.

  سورۀ نساء، سورۀ عدل و رحمت است، به ویژه نسبت به ضعفاء، بعد از اینکه سورۀ بقره مسئولیت مسلمانان را در زمین مشخص نمود، و منهج جانشینی و خلیفه بودن را عرضه نمود، بعد از آن  سورۀ آل عمران آمده، تا به ثبات بر شیوه راست و مسئولیتی که بر دوش مؤمنین گذاشته شده،دعوت کند، سپس سورۀ نساء آمد، تا به کسانی که  بروی زمین اعتماد شده و خلافت را به آنها واگذار کرده اند، عدل و رحمت و مهربانی با ضعفاء و زیر دستان را به ایشان بیاموزد، و اولین صفتی که در مقابل مسئؤلیت از زمین، متمایز شده است، صفت عدل است، به همین خاطر سورۀ نساء از حقوق ضعفاء در جامعه سخن می گوید، از ایتام و بردگان و خدمتکاران و ورثاء سخن می گوید، و به شکل اساسی بر زنان و احکام مربوط به آنها ترکیز می کند.

   

  همچنین سورۀ نساء از اقلیت غیر مسلمان سخن می گوید که در زیر سایۀ اسلام زندگی می کنند، و بیان می دارد که حقوق ایشان در مواقف مختلف چگونه است، و اینکه به مستضعفین از اقلیت غیر مسلمان می بایستی توجه داشت.

  در این سوره از ابن سبیل (مسافر) و پدر و مادر نیز سخن به میان آمده، و از چگونگی تعامل با ایشان سخن گفته شده است، پس این سورۀ عدل و رحمت است،  در هر آیه از آیات این سوره از ضعفاء و عدل و رحمت به شکلی بسیار زیبا سخن گفته شده است، که این خود دلالت بر اعجاز قرآن کریم می دهد، که با وجود تکرار ولی برای خواننده ملال آور نیست.

  سبب تسمیۀ سورۀ نساء : اهتمام به خانه و خانواده است.