تاریخ چاپ :

2022 Jul 03

IslamQT.Com 

لینک مشاهده :  

عـنوان    :       

از جمله کلمات مشترک لفظی واژه ی (سبت ) است.

 

از جمله کلمات مشترک لفظی واژه ی (سبت ) است.

    یکی دیگر از کلماتی که با لفظ مشترک امّا معنای متفاوت در قرآن آمده ، واژه ی (سبت)است و به سه صورت در قرآن کریم آمده است:

1-    به معنای روز معروف یعنی (شنبه) آمده﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ ....﴾( كسانى از شما را كه در روز شنبه [از فرمان خدا] تجاوز كردند نيك شناختيد ....)[البقرة:65] همچنین ﴿ وَقُلْنَا لَهُمْ لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ  ....﴾(و [نيز] به آنان گفتيم در روز شنبه تجاوز مكنيد ....)[النساء: 154].

2-    سبت به صورت مصدر فغل و از باب ضرب آمده و به معنای انجام مراسم و شعایر دینی یهود می باشد : ﴿ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ ﴾ [الأعراف: 163]

3-    به صورت (سُبات) بر وزن غراب آمده و به معنای آسایش و راحتی است: ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً ﴾(و خواب شما را [مايه] آسايش جسم شما گردانيديم)[النبأ:9].

IslamQT.Com 

 اسلام-قرآن و تفسیر

============