تاریخ چاپ :

2021 Jul 29

IslamQT.Com 

لینک مشاهده :  

عـنوان    :       

پیاده کردن و برداشتن قدم های عملی برای حفظ قرآن

پیاده کردن و برداشتن قدم های عملی برای حفظ قرآن

-    وضوی کاملی ( با رعایت تمام سنت ها و مستحبات) بگیرید و دو رکعت نماز بخوانید سپس از خداوند بخواهید که حفظ قرآن را برایتان سهل و آسان فرماید.

-    از سبق  روزانه (مقدار مشخصی از حفظ را برای هر روز در نظر گرفته اید) تجاوز نکنید تا بتوانید آن را به خوبی به خاطر بسپارید.

-    قسمتی از معانی کلمات ِ آیاتی را که حفظ می کنید به همراه سبب نزول آنها مطالعه کنید، از کتابهایی مانند مختصر تفسیر طبری بهره بگیرید.

-    حافظ قرآن نباید سبق جدیدی برای خود در نظر بگیرد مگر اینکه سبق قبلی را به طور کامل حفظ کرده باشد.

-         تا اول سوره ای را به آخرش نرسانده اید( از حفظ  آن فارغ نشده اید) از آن عبور نکنید.

-         از یک  نوع رسم الخط مصحف استفاده کنید و تا پایان این کار را ادامه دهید.

-    هر چه را که حفظ کرده اید، بنویسید و جاهایی را که اشکال دارید در کاغذ جداگانه ای یادداشت نمایید.

-    هرگاه در حفظ سبق روزانه وقفه ای کردید، خود را با کار مباحی  مجازات کنید یا نفس خود را به انجام عبادتی مانند روزه ، صدقه نماز و امثال اینها ملزم کنید و سپس به آنها عمل نمایید.

-    در حال رفتن به مسجد و در راه مدرسه یا هنگام رفتن به سر کار و در هنگام باز گشت، آنچه را که حفظ کرده اید، تکرار نمایید.

-         دو رکعت نماز بخوانید و محفوظات خود را در آن تلاوت کنید.

-    در روز بعد : قبل از حفظ سبق جدید، حفظ خود را یکبار بدون مصحف(ازبر) و یک بار دیگر از روی مصحف تلاوت کنید.

-         برای نماز شب بیدار شوید و در مدت چند روز، آنچه را حفظ کرده اید مرور نمایید.

-         در هر هفته یک روز را به کار مرور اختصاص دهید.

-         هر از چند گاهی فضایل قاری، حافظ و صاحب قرآن را مطالعه کنید.

 

IslamQT.Com 

 اسلام-قرآن و تفسیر

============